Zebranie Przedstawicieli

  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni, przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, zawiadamiając imiennie wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia o terminie, miejscu i porządku obrad.

 

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli, Zarząd zawiadamia wszystkich Przedstawicieli imiennie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania (decyduje data stempla pocztowego) o terminie, miejscu i porządku obrad, a wszystkich członków Spółdzielni za pomocą ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz jej zakładach, placówkach handlowych
 2. i innych jednostkach organizacyjnych. 
 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  • - Rady Nadzorczej Spółdzielni
  • - przynajmniej jednej piątej ogólnej liczby członków Spółdzielni.

 

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli także na żądanie:
 • - Rady Nadzorczej,
 • - jednej trzeciej przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 • - zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej jedną piątą ogólnej liczby członków Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • - uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • - wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • - rozpatrywanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • w głosowaniu jawnym,
 • - rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania strat,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowanie z nich,
 • - oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
 • - rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 • - uchwalanie zmian statutu Spółdzielni,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • - wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • - uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i regulaminu Rady Nadzorczej,
 • - podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub Statucie Spółdzielni.