Zebranie Przedstawicieli

W dniu 1 czerwca 2023 roku w restauracji Słowiańska o godzinie 10.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

  • 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Przewodniczącego Zebrania.
  • 2. Przyjęcie porządku obrad i zapoznanie członków z regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli.
  • 3. Wybór komisji Zebrania Przedstawicieli: Mandatowo-Wyborczej oraz Wniosków i Uchwał.
  • 4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
  • 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z wykonaniem uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli i omówienie kierunków działania na rok 2023.
  • 6. Informacja z realizacji wniosków Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie
        z lustracji ustawowej w roku 2020, zatwierdzonych Uchwałą nr 8/2021 Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2021 r.
  • 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
  • 8. Informacja Rady Nadzorczej o opiniach, wnioskach i postulatach organów Spółdzielni.
   • 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do       podejmowania uchwał.
  • 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i wnioskami.
  • 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  •        - Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2022,
  •        - Udzielenia absolutorium za rok 2022 Prezes Zarządu Wioletcie Ryszka,
  •        - Udzielenia absolutorium za rok 2022 Zastępcy Prezesa Zarządu Marii Pieczka,
  •        - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2022,
  •        - Zatwierdzenia programu działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023,
  •        - Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
  •        - Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.  
  1. 12. Wybór Rady Nadzorczej:
  •        - Ustalenie listy kandydatów
  •        - Wybór komisji skrutacyjnej
  •        - Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej i ogłoszenie wyników.
  1. 13. Wybór delegatów na VIII Zjazd Delegatów KZRSS w Warszawie
  •        - Ustalenie listy kandydatów,
  •        - Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  •        - Przeprowadzenie wyborów na Delegatów i ogłoszenie wyników.
  1. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na VIII Zjazd Delegatów KZRSS w Warszawie.
  2. 15. Wolne wnioski.
  3. 16. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków i Uchwał i podjęcie uchwały w sprawie zgłaszanych wniosków.
  4. 17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli