Zebranie Przedstawicieli

W dniu 2 czerwca 2022 roku w restauracji Słowiańska o godzinie 10.00 odbyło się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad i zapoznanie członków z regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. 3. Wybór komisji Zebrania Przedstawicieli: Mandatowo-Wyborczej oraz Wniosków i Uchwał.
 4. 4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 5. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z wykonaniem uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli i omówienie kierunków działania na rok 2022.
 6. 6. Informacja z realizacji wniosków Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie z lustracji ustawowej w roku 2020, zatwierdzonych Uchwałą nr 8/2021 Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2021 r.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
 8. 8. Informacja Rady Nadzorczej o opiniach, wnioskach i postulatach organów Spółdzielni.
 9. 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 10. 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i wnioskami.
 11. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • - Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2021,
 • - Udzielenia absolutorium za rok 2021 Prezes Zarządu Wioletcie Ryszka,
 • - Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 • - Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
 • - Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
 • - Zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni
 1. 12. Wolne wnioski.
 2. 13. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków i Uchwał i podjęcie uchwały w sprawie zgłaszanych wniosków.
 3. 14. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.